Hòang Hạc họat động trên những tiêu chí xây dựng từ những ngày đầu thành lập và giữ vững trung thành trong suốt 13 năm họat động. Đó là : […]